Disclaimer 

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. ElectronicPartner heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door ElectronicPartner worden gewijzigd.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde 'links', worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door ElectronicPartner niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. ElectronicPartner wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij ElectronicPartner of haar licentiegevers. Het is bezoeker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ElectronicPartner, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het de bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ElectronicPartner, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar ElectronicPartner wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico. 
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op het bepaalde in deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking is:

ElectronicPartner Nederland BV
Postbus 198
4130 ED Vianen

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

Bij vragen over het onderwerp gegevensbescherming staat onze functionaris gegevensbescherming voor u klaar:

ElectronicPartner Nederland BV
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 198
4130 ED Vianen
E-mail: privacy@electronicpartner.nl


Indien gegevens via een EP:dealer direct ter plaatse zijn verzameld en verwerkt, dan is de desbetreffende EP:dealer aanspreekpartner.

Doeleinden en rechtsgrondslagen

Wij verwerken in principe alleen persoonsgegevens, die voor het uitvoeren van de contractuele relatie met u of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. sollicitatieprocedures) vereist zijn.

In individuele gevallen - zoals bij gebruik van onze newsletter - baseren wij de verwerking op uw expliciet gegeven toestemming (zie daarvoor de paragraaf "Meer informatie” hieronder).

Bij het verzamelen van persoonsgegevens letten wij streng op de principes voor gegevensvermijding en gegevensminimalisatie. De gegevens worden bovendien alleen gebruikt voor de doeleinden, waarvoor ze werden verzameld.

Verwerking op basis van gerechtvaarddigd belang

Er vindt geen verwerking plaats buiten de werkelijke uitvoering van de overeenkomst voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (volgens artikel 6, lid 1, letter f AVG).

Ontvangers van de persoongegevens

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven, als dat voor het uitvoeren van de contractuele relatie met u of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. sollicitatieprocedures) vereist is.

Bij reservering van artikelen of afhalen van bestelde artikelen bij een EP:dealer of levering van de bestelde artikelen door de EP:dealer inclusief aanvullende dienstverlening van de EP:dealer (zgn. "bezorgservice") ontvangt de door u uitgekozen EP:dealer informatie over uw reservering resp. bestelling, om deze te kunnen afhandelen.

In de gevallen, dat wij derden opdracht geven tot de verwerking van persoonsgegevens, werken wij alleen met verwerkers, die voldoende garanderen dat geschikte technische en organisatorische maatregelen zo worden getroffen, dat de verwerking conform de wettelijke voorschriften verloopt en de bescherming van uw rechten gegarandeerd is.

De verwerking door een opdrachtverwerker gebeurt op basis van een overeenkomst, die de verwerker aan de verantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur doel van de verwerking, de aard van de persoonsgegevens, de categorieën van betrokken personen en de plichten en rechten van de verantwoordelijke zijn vastgelegd.

Overdracht aan derde landen

Overdracht van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie is niet voorzien.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts zolang, als dat voor het vervullen van onze contractuele en wettelijke plichten vereist is.

Indien de gegevens voor het vervullen van onze contractuele en wettelijke plichten niet meer vereist zijn, dan worden ze verwijderd resp. geblokkeerd tenzij andere redenen, zoals wettelijke opslagverplichtingen, dat tegenspreken.

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering

U kunt altijd inzicht in uw opgeslagen persoonsgegevens krijgen en altijd vragen om rectificatie, verwijderen of blokkeren ervan. Zend daarvoor een dienovereenkomstig verzoek (per brief of per e-mail) aan het hierboven opgegeven adres.

Recht op herroepen van de toestemming

In gevallen, waarin de verwerking van persoonsgegevens op uw toestemming berust, kunt u uw toestemmingsverklaring altijd zonder opgave van reden voor de toekomst wijzigen op herroepen. Hierbij ontstaan er voor u geen andere kosten dan de portokosten resp. verzendkosten voor e-mails in het kader van uw internetaansluiting. Gedeeltelijk of volledig herroepen van de toestemmingsverklaring is altijd mogelijk door verzending van een dienovereenkomstig bericht (per brief of per e-mail) aan het hierboven vermelde adres.

Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent, dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de wettelijke voorschriften, dan heeft u altijd het recht, een klacht in te dienen bij een verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wettelijke plichten

Het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens is niet wettelijk voorgeschreven. U bent niet verplicht, persoonsgegevens te verschaffen. Zonder het verschaffen van de vereiste persoonsgegevens is het ons helaas alleen mogelijk, u onze anoniem te gebruiken diensten aan te bieden.

Geautomatiseerde plichten

Een geautomatiseerde besluitvorming, of profilering volgens artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG vindt niet plaats.

Gegevensbeveiliging
Voor de bescherming van uw gegevens hebben wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens. Verder gebruiken wij een versleutelingsproces. De door u opgegeven informatie wordt door middel van TLS (Transport Layer Security) versleuteld overgedragen. U herkent het gebruik van TLS, als er in de statusbalk van uw browser een slotjessymbool verschijnt en de adresregel begint met "https://".


Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend volgens de technologie ontwikkelen herzien.

Links

Als u externe links gebruikt, die in het kader van onze websites worden aangeboden, dan strekt deze privacyverklaring zich niet uit tot deze links. Wanneer wij links aanbieden, streven we ernaar ervoor te zorgen, dat ook die aan onze normen voor gegevensbescherming en -beveiliging voldoen. Wij hebben geen invloed op de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming en -beveiliging door andere aanbieders. Raadpleeg daarom alstublieft op de websites van andere aanbieders ook de daar beschikbare privacyverklaringen.

Cookies

Als u onze website bezoekt, kan het gebeuren, dat wij informatie in de vorm van een cookie op uw computer opslaan. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

De door cookies verkregen informatie heeft ten doel, u bij uw volgende bezoek aan onze website automatisch weer te herkennen en uw navigatie makkelijker te maken. Behalve uw IP-adres worden er geen gegevens in een cookie opgeslagen.

Natuurlijk kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt, dat wij uw computer herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf verhinderen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren” te kiezen. Raadpleeg de handleiding van uw browserleverancier om te lezen hoe dat precies werkt. Als u geen cookies accepteert, kan dit echter wel invloed op de functionaliteit van onze webpagina's hebben.


Contactformulier
Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u door opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor het bewerken van de aanvraag en voor eventuele verdere vragen. Wij geven deze gegevens niet door en gebruiken ze niet voor andere doeleinden.


Newsletter
Als u zich voor de toezending van onze newsletter aanmeldt, slaan wij minstens uw naam en e-mailadres op. Meer informatie, waarmee wij gericht doelgroepen kunnen benaderen, kunt u vrijwillig verschaffen. Met de aanmelding voor de verzending van de newsletter verklaart u ermee akkoord te gaan, dat wij uw gegevens daarvoor gebruiken.

De opgegeven gegevens worden uitsluitend voor de verzending van de newsletter gebruikt. Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

De aanmelding voor de toezending van de newsletter wordt afgehandeld via een zogenaamde „Double-Opt-In-procedure", waarbij u eerst een bevestigingsmail ontvangt en pas via de daarin opgenomen bevestigingslink daadwerkelijk voor de newsletter wordt aangemeld. Hiermee kunnen wij ervoor zorgen, dat u zich alleen zelf met uw e-mailadres kunt aanmelden.

Om de newsletter zo interessant mogelijk voor u te kunnen samenstellen, meten wij de openings- en klikpercentages en slaan die op, d.w.z. of en wanneer u de newsletter opent en op welke inhoud van de newsletter u wanneer heeft geklikt.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor de toezending van de newsletter altijd voor de toekomst herroepen. Gebruik daarvoor alstublieft de daarvoor bestemde link in de newsletter of zend ons een e-mail op het hierboven vermelde adres.


Registratie
Bij de registratie voor het openen van een klantaccount, bij de bestelling, reservering, voorbestelling van artikelen of bij ander contact met ons (bijv. per contactformulier of per e-mail), verzamelen, verwerken en gebruiken wij de door u opgegeven persoonsgegevens in het kader van de wettelijke bepalingen.

Als u zich op www.ep.nl registreert om een klantaccount te openen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig: voor- en achternaam, adres, e-mailadres en een door u te kiezen wachtwoord. Deze gegevens worden gebruikt om van het aanbod gebruik te kunnen maken.

Reservering/voorbestelling

Voor het afhandelen van uw reservering of voorbestelling hebben wij ook uw naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer nodig. Om uw bestelling af te wikkelen hebben wij ook het factuuradres en informatie over het door u gekozen betaalmiddel nodig. Uw gegevens worden in het kader van het afhandelen van uw bestelling, reservering of voorbestellen gekoppeld aan de desbetreffende bestel- resp. reserveringsgegevens (artikelomschrijving, prijs, aantal etc.). De door u opgegeven gegevens worden zonder specifieke toestemming uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling, reservering resp. voorbestelling.

Uw al geplaatste reserveringen, voorbestellingen en aankopen worden in de klantgeschiedenis opslagen voor het gebruik van uw klantaccount en voor uw serviceaanvragen, zolang u de klantaccount niet verwijdert. U kunt de informatie over uw reserveringen, voorbestellingen en aankopen altijd bekijken in uw klantaccount. U kunt uw klantaccount altijd weer verwijderen door een bericht aan de hierboven vermelde contactmogelijkheid. Bij het verwijderen van de klantaccount wordt u niet automatisch voor de newsletter afgemeld. Hoe u zich van de newsletter afmeldt, wordt in elke newsletter uitgelegd. Na het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de bewaartermijnen volgens de fiscale en handelsvoorschriften verwijderd.

Gastbestelling

U kunt ook een bestelling plaatsen zonder reservering en zonder registratie en zonder een klantaccount te openen. Als u voor deze handelwijze kiest, plaatst u de bestelling resp. reservering als gast. Wij wijzen u erop, dat u voor elke volgende bestelling of reservering uw gegevens opnieuw moet invoeren. De door u ingevoerde gegevens gebruiken wij voor het uitvoeren van de reservering resp. bestelling. De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de afwikkeling van uw reservering resp. bestelling. Daarna worden de gegevens verwijderd, resp. indien wij daar op basis van wettelijke of contractuele registratieverplichtingen toe verplicht zijn, worden de gegevens geblokkeerd en na afloop van de opslagtermijn verwijderd.

Prijsvragen
Ook als u aan een prijsvraag wilt deelnemen, verzamelen wij persoonsgegevens. Voor uw deelname hebben wij uw naam, uw adres, e-mailadres en evt. andere voor de prijsvraagactie vereiste gegevens nodig. Wij slaan deze gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van de prijsvraagactie - met name om de prijswinnaars per e-mail te informeren en de eventuele toezending van de prijs. Na afloop van de actie worden de gegevens van de prijswinnaars verwijderd. Raadpleeg ook de deelnamevoorwaarden van elke prijsvraag.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Als op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd is, zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte vooraf worden ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies door een passende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u dat geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het doorgeven van de door het cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de websitegerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door via de volgende link de zogenoemde ‘opt-out browser add-on’ te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Google - remarketing

De aanbieder gebruikt op de website de functie voor remarketing “soortgelijke doelgroepen’ van Google Inc. („Google“). Door middel van deze functie kan de aanbieder de bezoekers van de website doelgericht met reclame aanspreken, waarbij voor bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, interessegerelateerde advertenties worden ingeschakeld, als zij andere websites in het Google Display-netwerk bezoeken. Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, dat de basis voor het genereren van de interessegerelateerde advertenties vormt, gebruikt Google zgn. cookies. Hiervoor slaat Google een klein bestandje met een cijferreeks in de browsers van de bezoekers van de website op. Via dit getal worden de bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er vindt geen opslag van persoonsgegevens van de bezoekers van de website plaats. Wanneer u hierna een andere website in het Google Display-netwerk bezoekt, dan zult u advertenties zien, die met grote waarschijnlijkheid rekening houden met eerder bezochte product- en informatiepagina's. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen, door onderstaande link te volgen en de daar beschikbare plug-In te downloaden en installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren, door naar de deactivatiepagina van de netwerkreclame-initiatief (Network Advertising Initiative) onder http://www.networkadvertising.org/choices/ te openen en de daar genoemde verdergaande informatie over de opt-out te gebruiken. Meer informatie over Google-remarketing en de privacyverklaring van Google kunt u raadplegen op: http://www.google.com/privacy/ads/.

Wijzigingen in onze bepalingen voor gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor, onze maatregelen voor beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen, wanneer dit vanwege technische en/of wettelijke ontwikkelingen vereist zal zijn. In deze gevallen zullen wij ook onze informatie over gegevensbescherming daaraan aanpassen. Let daarom altijd op de actuele versie van onze privacyverklaring.